จดโดเมนเนม

จดโดเมนภาษาไทย จดโดเมนเนม ย้ายโดเมน .com .net .org .info

จดโดเมนภาษาไทย จดโดเมนเนม ย้ายโดเมน
จดโดเมนภาษาไทย จดโดเมนเนม ย้ายโดเมน


โดเมนเนม
 คืออะๆไร ?

โดเมนเนมคือ ชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1. ชื่อเว็บไซต์

ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ
เช่น   www.mongdoweb.com, www.มองดูเว็บ.com, google.com เป็นต้น

2. นามสกุลเว็บไซต์
ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ